ဒက္�ိ��ရိုင်စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီး�ာန

အမည်နှင့်စာမျက်နှာမရှိသေးပါ